مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند الف، پ و ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مالیات کالاهای خاص)

بخشنامه 151 دفتر واردات گمرک
شماره 1401/754995
تاریخ 1401/05/31

پیرو بخشنامه های شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/03/09 و 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند الف، پ و ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مالیات کالاهای خاص)، به پیوست تصویر نامه شماره 305/4469 مورخ 1401/03/21 دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انضمام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، موضوع بند (پ) ماده ( ۲۶ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویر نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/4/11 دفتر تعرفه مشتمل بر ردیف تعرفه فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، جهت اقدام لازم با لحاظ و رعایت موارد ذیل و با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد:

1- نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی آسیب رسان به سلامت، به استناد بند (پ) ماده  26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بمیزان سی و شش درصد (36%) می باشد.

2- با توجه به اینکه به موجب مفاد بند پ ماده 26 مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی از شمول نرخ مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت، مستثنی گردیده است، لذا علی رغم درج سیگار و محصولات دخانی طی فهرست ضمیمه کالاهای آسیب رسان به سلامت منضم به نامه وزارت بهداشت، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی شامل نرخ ( 36 %) بند (پ) ماده ( 26 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی در سال 1401 مشمول نرخ های مندرج در بند (ت) ماده ( 26 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 می باشد.

3- فهرست ردیف تعرفه نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز موضوع بند (پ) ماده ( 26۶ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلاً طی بند 2 بخشنامه شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/3/9 ( سه ردیف تعرفه 22021000 و 22029100 و 22029990 ) ابلاغ شده است.

4- با توجه به نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/4/11 دفتر تعرفه مبنی بر لزوم اطلاع از ماهیت و مواد متشکله و شرح و عنوان دقیق کالا بمنظور امکان تعیین ردیف تعرفه بصورت قطعی، لذا در صورت وجود هرگونه ابهام پیرامون شمول مالیات و عوارض بند (پ) ماده ( 26 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای وارده، مراتب به ایندفتر منعکس گردد.

5- با عنایت به لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 از تاریخ 1400/10/13، ابلاغی طی بخشنامه شماره 231/14001338256 مورخ 1400/10/4 و 1400/1415949 مورخ 1400/10/8، مقتضی است در خصوص کالاهای ترخیص و خارج شده بعد از 1400/13/13 که مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلاتمت می باشند. نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدامات لازم معمول دارند. ضمن اینکه کالاهای ترخیص شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده ( 108 ) قانون امور گمرکی نخواهند شد و همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده ( 135 ) قانون امور گمرکی نمی گردد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات

دانلود بخشنامه