مبنای محاسبه ارزش پایه صادراتی سنگ آهن

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص مبنای محاسبه ارزش پایه صادراتی سنگ آهن ابلاغ شد.

1401/1528872
تاریخ 1401/10/17

ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی

با عنایتع به مفاد نامه شماره 60/203000 مورخ 1401/08/22 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و تصمیمات جلسه هفدهم کارگروه تعیین ارزش گمرکی کالای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بدینوسیله بخشنامه شماره 99/1122165 مورخ 1399/09/19 در خصوص ارزش پایه صادراتی سنگ آهن لغو و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ارزش هفتگی بارگذاری شده در پورتال گمرک ایران مبنای محاسبه قرار می گیرد.

مجتبی شیشه چی ها
مدیرکل دفتر ارزش گمرک ایران

دانلود بخشنامه

بخشنامه گمرک در خصوص ارزش صادراتی سنگ آهن