مجاز شدن گمرک سهلان به انجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز

۱۰۴۶۵/۱۰

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : مجاز شدن گمرک سهلان به انجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز( صرفا محصولات تولیدی متعلق به واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۵۲۲۶/۹۳/ص- ۲۵/۱۲/۹۳ معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارسال و اعلام می دارد: با توجه به مفاد نامه یاد شده،گمرک سهلان به فهرست گمرکات اجرایی مجاز مشمول بند ۲ ذیل ماده ۱۸ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی افزوده شده است لذا انجام تشریفات صدور کلیه فرآورده ها ومشتقات نفتی (صرفاً متعلق به شرکتهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی) از طریق گمرک نامبرده با رعایت مفاد دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و سایر قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوطه امکانپذیر می باشد.