محصولات تخت – نورد‌شده

بند ی از یادداشتهای فصل ۷۲ :

محصولات نورد شده‌ای هستند با سطح مقطع عرضی توپر مستطیل (غیر از مربع) که با تعریف تصریح‌شده در بند ط بالا تطبیق نکرده و به اشکال زیر باشند:
– طومار (Coil) از لایه‌هایی که متوالیاً روی هم قرار گرفته‌اند، یا
– غیر طومار (Straight length) با حداقل پهنایی مساوی با ۱۰ برابر ضخامت آن مشروط بر اینکه این ضخامت کمتر از ۴٫۷۵ میلیمتر بوده یا با پهنایی بیش از ۱۵۰ میلیمتر چنانچه ضخامت آن ۴٫۷۵ میلیمتر یا بیشتر باشد بدون اینکه از نصف پهنا تجاوز کند.
در ردیف محصولات تخت – نوردشده طبقه‌بندی می‌شوند محصولاتی از این نوع که دارای نقوشی برجسته بوده و مستقیماً از عمل نورد حاصل می‌شوند (مثلاً، شیاردار، راه‌راه، شطرنجی، اشکی، دکمه‌ای، لوزی) و همچنین آنهایی که سوراخ شده، کنگره‌ای شده یا صیقلی شده هستند، مشروط بر اینکه این عملیات به نحوی نباشد که به آنها جنبه اشیاء یا مصنوعات مشمول شماره‌های دیگر را بدهند.
محصولات تخت ـ نورد شده به شکلی غیر از مربع یا مستطیل،‌به هر اندازه باید در ردیف محصولات به پهنای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر طبقه‌بندی شوند، مشروط بر اینکه جنبه اشیاء یا مصنوعات مشمول شماره‌‌های دیگر را نداشته باشند.