محصولات شرکت های پترو سام البرز، آریان شیمی مهیاران

کلیه گمرکات اجرایی کشور
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو سام البرز، آریان شیمی مهیاران
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است ، به پیوست تصویر نامه شماره 6359‏‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏‏/ص – 23‏‏‏‏‏‏/12‏‏‏‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد: شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز (مندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94) صادر نمایند. ضمن اینکه پیرو بخشنامه شماره 231763‏/95‏/392 مورخ 09‏/12‏/95 و عطف به نامه شماره 169904 مورخ 22‏/12‏/95 مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد (تصویر پیوست)نام واحد تولیدی مندرج در ردیف 218 لیست ابلاغی که قبلا الماس آسیا ذکر شده است به شرکت الماس گستر آسیا اصلاح میگردد. همچنین با توجه به اینکه اصلاحیه مشخصات محصول استاندارد سازی شده شرکت پارسیا صنعت جنوب (ردیف 1 نامه اشاره شده در بالا) قبلاً طی بخشنامه شماره 253510‏/95‏/425 مورخ 28‏/12‏/95 ابلاغ گردیده است، ردیف اشاره شده اقدامی ندارد.
در پایان تأکید میگردد مفاد این بخشنامه صرفاً برای گمرکات تخصصی مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت اطلاع میباشد.