محصولات شرکت پترو پالایش آکام، پتروپالایش کیان اسپادانا، پترو زرین پالایش ایرانیان، پتروپل جم، پتروپالایش مهان، پتروکیمیای صنعت کویر،کیمیا گلشن تک، تروند سپاهان، برترشیمی وکیا شیمی زنگان

کلیه گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های پترو پالایش آکام، پتروپالایش کیان اسپادانا، پترو زرین پالایش ایرانیان، پتروپل جم، پتروپالایش مهان، پتروکیمیای صنعت کویر،کیمیا گلشن تک، تروند سپاهان، برترشیمی وکیا شیمی زنگان
با سلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏‏‏/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است ، به پیوست تصویر نامه شماره 10015‏‏‏/96‏‏‏‏‏‏‏‏/ص – 15‏‏‏‏‏‏‏/01‏‏‏‏‏‏‏‏/96 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد: شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز (مندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94) صادر نمایند. همچنین با توجه به مندرجات ذیل نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کا لای ردیف 17 شرکت پترو کیمیای صنعت کویرموضوع بخشنامه شماره 392 مورخ 09‏‏/12‏‏/95 از هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ با کد استاندارد سازی 351090617 به هیدرو کربن سنگین حاصل از بلندینگ با کد استاندارد سازی 351090517 تغییر می یابد. ضمناً پیرو بخشنامه شماره 253510‏‏‏/95‏‏‏/425 مورخ 28‏‏‏/12‏‏‏/95 در خصوص استاندارد سازی شرکتهای پارسیا صنعت جنوب، پتروشیمی اصفهان، پتروزیست البرز بدینوسیله شماره نامه پیوست اشاره شده در بخشنامه مذکور از شماره های 6359‏‏/95‏‏/ص مورخ 23‏‏/12‏‏/95 و 6115‏‏/95‏‏/ص مورخ 11‏‏/12‏‏/95 به شماره 6386‏‏/95‏‏/ص مورخ 24‏‏/12‏‏/95 اصلاح میگردد.