محصولات نیمه تمام | Semi-finished products

بند ط از یادداشتهای فصل ۷۲ :
محصولاتی هستند توپر (Solid sectoin) که از طریق ریخته‌گری مداوم به دست می‌آیند، حتی اگر به صورت ابتدایی تحت عمل نورد گرم قرار گرفته باشند؛ و سایر محصولات توپر که فقط به صورت ابتدایی تحت عمل نورد گرم قرار گرفته یا به وسیله آهنگری به طور ناهمواری شکل گرفته باشند، همچنین محصولات تکمیل‌نشده (Blank) برای پروفیل. این محصولات به صورت طومار (Coil) عرضه نمی‌شوند.