مدارک لازم برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتها و موسسات خارجی منطقه آزاد ماکو

سازمان منطقه آزاد ماکو
Maku Free Zone Organization
امور حقوقی و ثبت
Legal and Registration Affairs
واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی
Company Patent Rights and Intellectual Property Registration Unit

۱ – دو نسخه اظهارنامه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت خارجی که به زبان فارسی تکمیل شده و به امضای
نماینده دارای اختیار شرکت و یا وکیل او رسیده باشد .

۱-Subsidiary Foreign Companies Registration Form ”completed in Farsi”¸ in two copies, and
duly signed authorized representative of the original company or its attorney.

۲ – اختیارنامه نماینده شرکت یا موسسه در ایران که قانونی بودن و اعتبار آن به تایید نمایندگی جمهوری
اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد. لازم به ذکر است که مدیران و نمایندگانی که اختیارنامه به نام آنان
صادر شده باید در ذیل آن قبول سمت نموده و چنانچه اختیارنامه مزبور به زبان بیگانه صادر شده باشد
علاوه بر اصل تایید شده، ترجمه رسمی آن هم ضمیمه باشد .

۲-The ”Letter of Authorization” of the representative of the company or institute in Iran, which is
legally certified and duly sealed by the Consulate Mission of the Islamic Republi of Iran in the
country where the original company is registered.It is necessary to mention that, the directors and
the representatives who are authorized, should accept the position in writing at the bottom of the
Letter of Authorization, and if it is in any language than Farsi addition to its original copy duly
certified, its official translation in Farsi should be submitted too.

۳ – تصوی رمصدق سند ثبت شرکت یا موسسه در کشور اصلی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی
ایران در آن کشور رسیده و به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد .

۳-Certified photocopies of the Registration From of the main company or institute in the original
country, duly attested by the Consulate Mission of the Islamic Republic of Iran in that country,
attached with its official Farsi version.

۴ – یک نسخه تصویر مصدق اساسنامه شرکت یا موسسه در کشور اصلی که به تایید نمایندگی جمهوری
اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد و به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد .

۴-Certified Copy of the Articles of Assoiation of the company or institute in the original country,
duly attested by the Consulate Mission of the Islamic Republic of Iran in that countary,attached
with its official Farsi version.

مدارک لازم برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتها و موسسات خارجی

Necessary document for registration of a branch or representative office of the foreign
companies and institutes

مدارک لازم برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتها و موسسات خارجی:
-۱ دو نسخه اظهارنامه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت خارجی که به فارسی تکمیل شده و به امضاء نماینده دارای اختیار شرکت و یا وکیل او رسیده باشد .
۲ -اختیارنامه نماینده شرک ت یا موسسه در ایران که قانونی بودن و اعتبار آن به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت رسیده باشد لازم به ذکر است که مدیران و نمایندگی که اختیارنامه به نام آن صادر شده باید در ذیل آن قبول سمت نموده و چنانچه مزبور به زبان بیگانه صادر شده باشد. علاوه بر اصل تأیید شده، ترجمه رسمی آن هم ضمیمه باشد .
۳ -تصویر مصدق سند ثبت شرکت یا موسسه در کشور اصلی که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده و به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد .
۴ -یک نسخه تصویر مصدق اساسنامه شرکت یا موسسه در کشور اصلی که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده و به زبان فارسی ترجمه شده باشد .
-۵ تصویر مجوز فعالیت اقتصادی به نام شعبه یا نمایندگی شرکت یا موسسه که توسط سازمان صادر شده باشد. (پس از ارائه کلیه مدارک، شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی برای اخذ مجوز معرفی خواهد شد .)
-۶ تصویر صفحه اول شناسنامه یا تصویر صفحات گذرنامه نمایندگان دارای اختیار شرکت .
۷ -اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل نماینده دارای اختیار شرکت تکمیل شده باشد .
-۸ پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی .
۹ -هرگاه طبق قوانین یا عرف تجاری کشور اصلی و یا اساسنامه شرکت، انتشار بیلان مالی شرکت مقرر شده باشد یک نسخه از آخرین بیلان مالی با ترجمه رسمی آن ارائه شود .
-۱۰ فتوکپی برابر با اصل شده قرارداد یا اجاره نامه مکان تجاری مدارک ابرازی حتی الامکان باید تایپ شود چنانچه اوراق بصورت دست نویس تهیه شده باشند باید با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد .
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی
تقاضای ثبت شعبه یا موسسه
اینجانب …………………………….. به نمایندگی / وکالت از شرکت ……………………………………….. سهامی خاص/ مسئولیت محدود با تسلیم مدارک زیر تقاضای ثبت شعبه/ نمایندگی شرکت مذکور را در منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو را می نمایم .
۱ – آگهی تاسیس یا گواهی ترجمه شده و مصدق ثبت شرکت در کشور/ شهر/. و شماره ثبت آن .
۲ – رونوشت مصدق آگهی آخرین تغییرات در مدیران و دارندگان حق امضاء .
۳ – اساسنامه ترجمه شده و مصدق ثبت شرکت یا موسسه .
۴ – رونوشت مصدق اختیارنامه نمایندگی جهت تاسیس شعبه .
۵ – مجوز فعالیت صادره سازمان .
۶ – فتوکپی شناسنامه مدیر یا مدیران شعبه .
۷ – دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده .
محل امضاء: