مدارک و مقررات تجدید گذرنامه عادی / پاسپورت ایران

تجدید  گذرنامه عادی

بر اساس مقررات مربوط به تجدید گذرنامه ، اشخاصی که از اعتبار گذرنامه آنها شش ماه یا کمتر باقی مانده می بایست نسبت به تجدید گذرنامه خود اقدام نمایند.
از آنجایی که روند تجدید گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم (فرم شماره 1) و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید. توجه داشته باشید که برای مشاهده و چاپ فرمهای کنسولی به نرم افزار Adobe Acrobat Reader نیاز دارید. نگارش رایگان این نرم افزار را می توانید از نشانی زیر دریافت نمایید.

 (فرم شماره 1)- برگ متقاضی صدور گذرنامه 

 ( فرم شماره 2) پرسشنامه مخصوص ( صدور، تجدید، تفکیک گذرنامه ) متقاضیان خارج از کشور   ( فرم شماره 3) اظهاریه بقاء به تابعیت  ( فرم شماره 4) درخواست کتبی صدور گذرنامه برای دارندگان مدرک پناهندگی
 ( فرم شماره 5) درخواست تغییر محل اقامت  ( فرم شماره 6) پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور )  ( فرم شماره 7) پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان ( خارج از کشور)  ( فرم شماره 8) پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه

مدارک لازم:

 • تکمیل فرم شماره 1: برگ وضعیت متقاضی صدور گذرنامه
 • حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جدید (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و2 نسخه تصویر تمام صفحات
 • اصل گذرنامه قبلی و 1 نسخه تصویر صفحات1تا 8 و صفحه حاوی آخرین مهر خروج از ایران
 • اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
 • اصل و2 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت
 • تکمیل و امضای2 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه (فرم شماره 2)
 • تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای مشمولان ماده 989 قانون مدنی (فرم شماره 3) و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی (فرم شماره 4) و تصویر آن (در صورت نداشتن اقامت دائم)
 • چهار قطعه عکسسه و نیم × چهار و نیم بیومتریک جدید و یکنواخت (تمام رخ با زمینه روشن , بدون کلاه , عینک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
 • تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت (فرم شماره 5) در صورت نیاز
 • تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور (فرم شماره 6)
 • تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور(فرم شماره 7) برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه باشند (مشمولین).
 • تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه (فرم شماره 8)
 • اصل قبض بانکی واریز هزینه های تجدید گذرنامه ، تغییر محل اقامت (در صورت وجود) ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی

شرایط اختصاصی مدارک:


شناسنامه
شناسنامه متقاضی و همراهان می بایست شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران باشد.
شناسنامه افراد بالای 15 سن می بایست عکس دار باشد. برای اطلاع از نحوه عکس دار شدن شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصیه مراجعه نمایید.
چنانچه هر یک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبدیده ، تغییر یافته یا دارای هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعویق خواهد افتاد. برای اطلاع از نحوه تعویض یا اصلاح شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصیه مراجعه نمایید.
کارت شناسایی ملی
متقاضی و همراهان وی که دارای 15 سال سن باشند برای صدور گذرنامه می بایست کارت شناسایی ملی ارائه نمایند.
در صورتی که متقاضی و همراهان دارای 15 سال سن وی دارای کارت شناسایی ملی نباشند، هنگام درخواست صدور گذرنامه می توانند هم زمان نسبت به تکمیل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمایند.
برای اطلاع از نحوه صدور کارت شناسایی ملی به بخش سجلات و احوال شخصیه مراجعه نمایید.
گذرنامه قبلی
اصل گذرنامه قبلی می بایست حاوی مهر آخرین تاریخ و مرز خروج از ایران باشد.
در صورتی که گذرنامه ارائه شده فاقد مهر آخرین تاریخ و مرز خروج از ایران باشد ، خروج دارنده از کشور ، غیرمجاز تلقی شده و بجای تجدید گذرنامه می بایست مطابق موارد مندرج در قسمت “صدور گذرنامه عابرین غیرمجاز” عمل شود.
صدور گذرنامه عابرین غیرمجاز
اگر گذرنامه قبلی دارای هرگونه اشکال در مندرجات یا صفحات باشد ، بجای تجدید گذرنامه مطابق موارد مندرج در قسمت “صدور گذرنامه مخدوشه ، آبدیده ، پاره شده ، سوخته شده و … ” عمل خواهد شد.
صدور گذرنامه مخدوشه، آبدیده، پاره شده، سوخته شده و …
مدارک اقامت
متقاضی صدور گذرنامه می بایست هنگام درخواست نسبت به ارایه کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت خود همراه دیگر مدارک اقدام نماید.
چنانچه متقاضی دارای گذرنامه، کارت هویت و یا شناسنامه خارجی باشد می بایست نسبت به تکمیل، امضاء و ارائه “اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی” (فرم شماره 3) اقدام نماید.
اگر متقاضی دارای کارت یا برگ اقامت پناهندگی و یا سند مسافرتی (Travel Document) یا حکم مخالفت با پناهندگی صادره از سوی دادگاه یا اداره مهاجرت کشور محل سکونت خود باشد می بایست نسبت به تکمیل، امضاء و ارائه “برگ اعلام ندامت از پناهندگی” (فرم شماره 4) اقدام نماید.
در صورتی که متقاضی دارای دو گذرنامه ، کارت هویت و یا شناسنامه خارجی مختلف باشد می بایست ضمن درج هر دو مورد در برگ اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی (فرم شماره 3) ، تصویر هر دو مدرک خارجی را ارائه نماید.
چنانچه متقاضی اقامت مندرج در گذرنامه خارجی خود را به دلیل پناهندگی کسب نموده باشد می بایست نسبت به تکمیل و ارائه هر دو برگ “اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی” (فرم شماره 3) و “اعلام ندامت از پناهندگی” (فرم شماره 4) اقدام نماید.
چنانچه مشخصات مندرج در مدارک اقامت با مشخصات مندرج در شناسنامه ایرانی متقاضی تفاوت داشته باشد ، پذیرش مدارک منوط به انطباق دقیق عکسهای الصاق شده به مدارک و احراز تعلق عکسها به متقاضی می باشد. بدیهی است صدور گذرنامه تنها با استناد به مشخصات سجلی مندرج در شناسنامه ایرانی متقاضی امکان پذیر خواهد بود.
برای ایرانیان متقاضی گذرنامه که فاقد مدارک اقامتی کشور محل استقرار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هستند تنها پس از بررسی دقیق و استعلام از نمایندگی محل اقامت وی می توان گذرنامه صادر نمود.
دریافت فرم شماره 3: اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی
دریافت فرم شماره 4: اعلام ندامت از پناهندگی
پرسشنامه ها

متقاضی صدور گذرنامه می بایست نسبت به تکمیل ، امضاء و ارائه 2 نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه (فرم شماره 2) و دیگر پرسشنامه های گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورتی دقیق ، کامل ، خوانا و به زبان فارسی اقدام نماید.

برای تسریع در دریافت مدارک، متقاضی می تواند از یک نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه که بطور دقیق تکمیل شده (قبل از امضاء) دو نسخه تصویر خوانا تهیه و پس از امضای هر 3 نسخه همراه دیگر مدارک تحویل مامور کنسولی نماید.
کلیه پرسشنامه ها و درخواستهای مربوط به صدور گذرنامه فرد زیر 18 سال سن می بایست توسط پدر و یا قیم قانونی وی امضاء شوند.
عدم تکمیل دقیق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ایجاد مانع و تاخیر در روند سریع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.
دریافت فرم شماره 2: پرسشنامه مخصوص صدور، تجدید و تفکیک گذرنامه

تغییر محل اقامت در گذرنامه ایرانیان مقیم خارج از کشور و دریافت مهر اجازه خروج از کشور(مهر خروج مکرر) از نمایندگی باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر یک از ارگانها یا سازمانهای داخل کشور به راحتی از ایران خارج گردد. برای تغییر محل اقامت و درج مهر اجازه خروج از کشور (مهر خروج مکرر)در گذرنامه ضرورت دارد تا متقاضی نسبت به تکمیل و ارائه پرسشنامه تغییر محل اقامت (فرم شماره 5) و پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور (فرم شماره 6) اقدام نماید.

متقاضی تغییر محل اقامت و صدور اجازه خروج از کشور می بایست دارنده اقامت معتبر کشور محل زندگی خود باشد.
تغییر محل اقامت و صدور اجازه خروج از کشور بانوان متاهل با اجازه کتبی شوهر و فرزند(ان) زیر 18 سال سن با اجازه کتبی پدر/ ولی/ قیم قانونی آنان میسر خواهد بود. این اجازه بطور معمول ذیل همان درخواست تغییر محل اقامت اخذ می گردد.
بانوان ایرانی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر که با شوهر خارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارایه مجوز شوهر ندارند.
چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فوت شده باشد ارایه اصل گواهی فوت ضروری است.
چنانچه بانوی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر مطلقه باشد ارایه اصل سند طلاق و یا شناسنامه دارای ثبت طلاق الزامی است. بدیهی است تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فرزندان زیر 18 سال سن منوط به ارائه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد.
درج مهر اجازه خروج از کشور در گذرنامه برای آقایان بالای 18 سال سن مستلزم ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه می باشد.
متولدین دیپلمه 1337 و پایین تر از این قاعده مستثنی می باشند.
متولدین 1354 و پایین تر مشمول عفو رهبری می بایست برای دریافت مهر خروج مکرر قبلاً نسبت به اخذ معافیت عفو رهبری اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش “نظام وظیفه و خرید خدمت سربازی” مندرج دربخش سجلات و احوال شخصیه مراجعه نمایید.
دریافت فرم شماره 5: درخواست تغییر محل اقامت
دریافت فرم شماره 6: پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور

آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه می باشند می بایست به جای پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور (فرم شماره 6) نسبت به تکمیل و ارائه پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور (فرم شماره 7) اقدام نمایند. برای آگاهی از شرایط و نحوه اقدام به بخش “درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه” مراجعه نمایید.

دریافت فرم شماره 6: پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور
دریافت فرم شماره 7: پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور
درج مشخصات همراهان در گذرنامه
چنانچه متقاضی هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضای همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست با تکمیل و ارایه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه (فرم شماره 8) و مدارک لازم اقدام نماید.
بر اساس مقررات جاری ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه میسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذیر نمی باشد.
فرزندان بالای 18 سال نمی توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر یا مادر یا هر شخص دیگری درج شوند، برای ایشان می بایست گذرنامه جداگانه صادر نمود.
دریافت فرم شماره 8: پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه
توضیحات مهم
1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد. گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :
کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده گذرنامه (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز درمهراجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.
2- اصل گذرنامه قبلی که توسط مامور کنسولی باطل شده است به صاحب آن تحویل خواهد شد. ارجح است گذرنامه فوق را به منظور نیاز احتمالی (تفکیک گذرنامه همسر و فرزندان و … ) نگهداری نمایید.
3 – کلیه هزینه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مأمور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارائه گردد. پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد. ت

1 فکر می‌کنند “مدارک و مقررات تجدید گذرنامه عادی / پاسپورت ایران

 1. وحید

  وحید محتشمی از هندیجان ‏24 ساله دارای گذرنامه می باشم و از اداره گذرنامه بسیار کمال تشکر را دارا می باشم.‏‎ ‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.