مراحل صدور و اخذ معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید ماده 119 قانون امور گمرکی

99/454357
1399/04/25

ناظرین، مدیران کل و مدیران و معاونین امور گمرکی محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

با عنایت به نامه شماره 98/1249329 مورخ 98/09/26 با عنوان حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل جلسه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی موضوع معافیت ازحقوق ورودی بند (غ) 119 ماده قانون امور گمرکی، نامه های صادره به شماره های 127428 مورخ 98/10/4 و 146990 مورخ 98/11/16 حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با عنوان معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نامه شماره 60/54494 مورخ 99/2/28 رئیس محترم مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ رونوشت نامه شماره 60/65529 مورخ 99/3/12 معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان گمرک ایران و با توجه به ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند نمودن مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی ، جلسه مشترکی در معاونت امور صنایع وزارت صمت با حضور گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که ذیلاً مفاد صورتجلسه مذکور جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:

1- ماشین آلات خط تولید در مراحل بهره برداری و پس از آن مشمول معافیت بند “غ” 119ماده قانون امورگمرکی می شود. لذا مفاد صورتجلسه مورخ 93/05/14 فیمابین گمرک و وزارت صمت (موضوع عدم صدور معافیت بعد از بهره برداری) که در محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید و نامه شماره 53851 مورخ 93/05/18 مربوطه کان لم یکن تلقی و مصوبات این صورتجلسه جایگزین آن می گردد.

2- ماشین آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امورگمرکی می باشند ؛ به عنوان مثال آجر نسوز برای راه اندازی کوره، قسمتی از خط تولید تلقی و مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می گردد. بدیهی است صرفاً اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی ، مشمول معافیت نمی شوند . در صورت ابهام و تردید برای گمرکات اجرائی در تشخیص این بند، مرجع تشخیص و اعلام نظر نهایی ، وزارت صمت خواهد بود.

3- ماشین آلات کمکی خط تولید که حالت انحصاری داشته و در جابجایی اقلام موجود در خط تولید مورد استفاده قرار می گیرند از جمله : لیفتراک مخصوص جابجا کنندهپاتیل ذوب، ماشین های جابجا کننده تجهیزات ، پالت تراک مخصوص مورد استفاده در خط تولید، بیل مکانیکی مخصوص بارگیری ضایعات فلزی و ماشین آلات انحصاری و مخصوص از این قبیل که مصرف عمومی ندارند و به همراه ماشین آلات خط تولید و به تعداد متعارف وارد می گردند با تشخیص وزارت صمت و تصریح در مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی، مشمول معافیت صادره می شوند. بدیهی است ماشین آلات راهسازی به مفهوم عام و یا ماشین آلات کمکی اخیر الذکر، چنانچه به تنهایی وارد شوند مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی نشده و ذیل ردیف تعرفه مربوط به خود طبقه بندی و مشمول پرداخت حقوق ورودی مأخذ مربوطه خواهند بود.

4- در متن مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره از وزارت صمت که به همراه اطلاعات واحد تولیدی از طریق سامانه معافیت گمرکی به گمرک ارسال می گردد علت شمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات مزبور برای واحد تولیدی ( اعم از بازسازی و نوسازی، توسعه ، جایگزینی، تکمیل خط و …) قید می شود و نیازی به دریافت مجوزهای مرتبط با این بند، از واحد تولیدی مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی توسط گمرک
نمی باشد.

5- درخصوص مواردی که بدلایل مختلف از جمله شرایط تحریم ، واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، به نیابت از واحدهای تولیدی توسط واحد بازرگانی (شخصیت حقوقی غیر تولیدی) صورت می پذیرد ، وزارت صمت در متن مجوز ارسالی به گمرک و یا در زمان ارسال سیستمی اطلاعات واحد تولیدی از طریق سامانه معافیت گمرکی، اطلاعات بازرگان ( شخصیت حقوقی غیر تولیدی) را همراه با درخواست واحد تولیدی به گمرک اعلام می نماید. با توجه به توضیحات ارائه شده ، اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای شخصیت حقوقی غیر تولیدی، توسط گمرک بلامانع خواهد بود.

6- چنانچه برای ماشین آلات مستعمل خط تولید، با درج وضعیت مستعمل بودن کالا در مجوز ثبت سفارش و رعایت مقررات 42ماده آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، با قید عبارت « مستعمل» ، مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی از سوی وزارت صمت صادر شود، گمرک نسبت به پذیرش مجوز معافیت صادره اقدام می نماید و مستعمل بودن کالا مانع از اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مربوطه صادره از سوی مرجع ذیصلاح مربوطه نخواهد بود؛

7- در صورتی که به نظر گمرک، ارزش اظهاری ماشین آلات خط تولید مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی نازل تشخیص داده شود نیازی به اصلاح ارزش اولیه مندرج در مجوز معافیت صادره توسط صمت نداشته و گمرک ضمن اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی بصورت کامل و ترخیص کالا ، ارزش استنباطی را جهت درج در سابقه وزارت صمت اعلام می نماید؛

8- مجوزهای معافیت صادره توسط وزارت صمت عموماً متضمن ارزش سیف(CIF) کالا ( ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل) می باشد، با این وجود چنانچه هزینه بیمه و کرایه حمل در مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره قید نگردد نیاز به اصلاح مجوز صادره نبوده و هزینه بیمه و کرایه حمل نیز به تبع ارزش بهای خرید کالا ، مشمول اعمال معافیت صادره می گردند؛

9- وفق مفاد یادداشت 4 قسمت 16 نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا ” هر گاه یک ماشین (شامل ترکیبی از ماشین ها) متشکل از اجزای جداگانه ای باشد خواه به صورت مجزا بوده یا از طریق لوله کشی ، وسایل انتقال دهنده ، کابل برق یا سایر ابزارآلات به همدیگر متصل شوند و با هم به طور واضح انجام یک عمل مشخص شده در یکی از فصول 84 و 85 راعرضه نمایند، کلاً تحت ردیفی طبقه بندی می گردند که برای آن عمل مشخص شده است.”
فارغ از بحث طبقه بندی کالا، صدور مجوز و اعمال معافیت برای این واحدهای عمل کننده (Units Functional) و تجهیزات و اجزای منفصله موضوع یادداشت 4 قسمت 16 نیز بلامانع می باشد؛ همچنین حمل اقلام مشمول معافیت به دفعات ( (shipment Part) ، مانع صدور و اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره نخواهد بود.

10-در صورت وجود هر گونه ابهام برای گمرک درخصوص موارد معنونه ، این تردید و ابهام مانع از ترخیص کالاهای مشمول معافیت نبوده ، مقتضی است در صورت نیاز با تصویر برداری از کالا، اخذ کاتالوگ مربوطه و قطع مرور زمان قانونی ، نسبت به ترخیص کالای مشمول معافیت اقدام و ابهامات مربوطه به همراه نظر کارشناسی مستند و مستدل به دفتر واردات گمرک ایران منعکس گردد. دفتر واردات گمرک ایران نیز در صورت بقای اختلاف ، مراتب را از وزارت صمت استعلام و پاسخ حاصله را مبنای تصمیم گیری قرار داده و در صورت نیاز استنادات گمرک را در این خصوص به مرجع مربوطه اعلام می دارد. بدیهی است درصورت اعتراض صاحب کالا به نظر نهایی گمرک، مراتب قابل طرح در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی، وفق مقررات مربوطه خواهد بود؛

11-برای صدور معافیت از پرداخت حقوق ورودی و ارسال آن به گمرک ، مهلت و مدت زمان مقرر در تبصره (3) ماده (135) قانون امورگمرکی (حداکثر 6 ماه پس از ترخیص کالا از گمرک) ، از سوی وزارت صمت ملحوظ نظر قرار گرفته و ساز وکار آن از سوی آن مرجع ذیصلاح پیش بینی می گردد. در موارد استثناء ، سازمان های صمت استانی با دریافت مدارک و مستندات از متقاضی، نسبت به مکاتبه ( و اعلام در شرف صدور بودن معافیت) با گمرکات اجرائی قبل از مهلت قانونی اقدام می نمایند . درهرصورت باید توجه داشت احکام معافیت های صادره پس از ترخیص کالا، ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، باید به گمرک تسلیم شود.

12- در تمامی مفاد این تفاهم نامه منظور از « گمرک» ، گمرک ایران و گمرکات اجرائی مربوطه ؛ منظور از «وزارت صمت» ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات و سازمان های استانی مربوطه و منظور از «معافیت» ، معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امورگمرکی می باشد که تعریف حقوق ورودی وفق مفاد بند (د) ماده 1 قانون امورگمرکی، حقوق گمرکی معادل 4% ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی است که به موجب قانون ، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام تشریفات نمی شود. بدیهی است موضوع مالیات بر ارزش افزوده متعلقه، وفق قوانین و مقررات مربوطه بررسی می گردد.

مسئولیت حسن اجرای مفاد تفاهم نامه ابلاغی، برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات و مسئولیت نظارت بر اجرای آن برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها و دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مهرداد جمال ارونقی
معاون فنی و امور گمرکی
گمرک ایران