مصوبه تغییرات حقوق ورودی سال 92 (توضیحات و نحوه محاسبه)

بسمه تعالی
206769/92/463
23/10/1392
کلیه گمرکات اجرائی کشور
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 195450/92/438 مورخ 7/10/92 و به استناد بند (د) ماده (1) قانون امورگمرکی مصوب 1390 و در اجرای تصویب نامه شماره 156709/ت49939 مورخ 4/10/92 هیات محترم وزیران به پیوست تصویر نامه شماره 38777/210/92 مورخ 11/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و مراتب جهت اقدام از تاریخ 5/10/92 بشرح ذیل اعلام می گردد :
1- حقوق ورودی کلیه ردیف های تعرفه که ماخذ حقوق ورودی آنها در جداول منضم به مقررات صادرات و واردات سال جاری 2 ارزش تعیین شده است به ماخذ 4 افزایش می یابد.
2- حقوق ورودی سایر اقلام وارداتی بدون افزایش، به میزان 4 به عنوان حقوق گمرکی ومابقی بعنوان سود بازرگانی برابر ماخذ مقرر در جداول منضم به مقررات صادرات و واردات، به روال قبل قابل وصول می باشد .
3- در مواردیکه بر اساس مقررات به سود بازرگانی کالاهای وارداتی تخفیفی تعلق گیرد (از جمله تخفیف مناطق محروم، تخفیفات ترجیحی و ..) پس از کسر 4 بعنوان حقوق گمرکی ، تخفیف را از سود بازرگانی به صورت ذیل محاسبه و اعمال نمایند.
در صورتیکه ارزش سیف کالا 1000 ریال و حقوق ورودی 50 درصد و تخفیف منطقه محروم 20 درصد سود بازرگانی باشد.
ماخذ سود بازرگانی 46درصد = ( 4 درصد حقوق گمرکی -50 درصد حقوق ورودی)
سود بازرگانی بدون اعمال تخفیف 460 ریال = 46 درصد×1000ریال
سود بازرگانی با اعمال تخفیف 368ریال = 20درصد(تخفیف منطقه ) – 60 4
حقوق ورودی با اعمال تخفیف 408 ریال = 40ریال(حقوق گمرکی) + 368 ریال (سود بازرگانی با اعمال تخفیف )
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

بخشنامه افزایش حقوق ورودی سال 92 -دو درصد به چهار درصد و نحوه محاسبه
بخشنامه افزایش حقوق ورودی سال 92 -دو درصد به چهار درصد و نحوه محاسبه