معافیت مالیات ارزش افزوده و عوارض روغن نباتی خام وارداتی

بسمه تعالی

229852/73/519
26/11/1392

کلیه گمرکات اجرایی کشور

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 226403/92/626/224/113/73 مورخ 21/11/92 موضوع معافیت مالیات ارزش افزوده و عوارض روغن نباتی خام وارداتی خواهشمند است دستور فرمائید در صورت درخواست واردکنندگان جهت استرداد مالیات ارزش افزوده و عوارض مربوطه به آن گمرک با رعایت کامل مقررات بررسی و در صورت تعلق استرداد وجه مورد اشاره مراتب صرفاً جهت استرداد با ذکر مبلغ و شماره پروانه و کوتاژ به سازمان امور مالیاتی اعلام و در متن نامه اعلامی به آن سازمان عبارت زیر عیناً جهت توجه و اطلاع آن سازمان درج گردد :
« مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به شرطی قابل استرداد می باشد که شرکت واردکننده مزبور نسبت به دریافت مبالغ مورد اشاره از خریداران روغن های موصوف (شرکت های تولیدکننده روغن خوراکی) اقدام ننموده باشد که در این راستا بررسی دفاتر، علم به این مطلب و واحد محق در خصوص دریافت مبالغ استردادی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.»
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه