معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی تات فرابر ایرانیان به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی کارنه آ.ت.آ

شماره 1401/1017394
تاریخ 1401/07/18
کلیه گمرکات مجاز به انجام امور کارنه A.T.A

به پیوست تصویر نامه شماره 29/10/14011257 مورخ 1401/07/09 اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران، موضوع معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی تات فرابر ایرانیان به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی کارنه آ.ت.آ ارسال می گردد.
مقتضی است دستور فرمایند در صورت مراجعه، با رعایت مفاد بخشنامه شماره 99/631587 مورخ 1399/6/3 و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.

علی وکیلی
مدیر کل دفتر واردات
دانلود بخشامه