معرفی شرکت های مجاز جهت صادرات مس کاتد

شماره 1401/1039349
تاریخ 1401/07/20
کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 102/1401/474231 مورخ 1401/04/07 خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد، به پیوست تصویر نامه شماره
60/173316 مورخ 1401/7/17 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 60/161162 مورخ 1401/06/30 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع واحد های مجاز به صادرات محصول مس کاتد، عیناً جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور(نام شرکت، شناسه ملی و کدطبقه بندی اعلام شده) تا تاریخ 1401/09/30 با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.

علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه