معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی مجاز به صدور مجوزهای سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی آخال حبوبات

بخشنامه 155 گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی مجاز به صدور مجوزهای سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی آخال حبوبات طی نامه شماره ۱۴۰۱/۷۷۶۲۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

155/1401/776238
تاریخ 1401/06/05

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی
پیرو ارجاعات نامه وارداه به شماره شناسه 11023516 در سیستم اتوماسیون اداری، موضوع معرفی نماینه وزارت جهاد کشاورزی، جهت صدور مجوز صادرات آخال حبوبات، به پیوست تصویر نامه شماره 1401/530/33480 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می دارد :
آقای مدد علی رستمی با کدملی 2630342859 به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور مجوز سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی آخال حبوبات ( به عنوان جایگزین آقای نبی اله قربانی) در سامانه امور گمرکی معرفی می گردد،