مفتول Wire

بند ن از یادداشتهای فصل ۷۲

محصولاتی هستند به حالت سرد شکل داده‌شده، به صورت طومار (Coil)، که دارای سطح مقطع عرضی توپر به هر شکل و یکنواخت در تمام طول بوده و با تعریف محصولات تخت – نوردشده تطبیق نمی‌کنند.