مقررات، ضوابط و وِیژگیهای برنج برای واردات

بسمه تعالی
584/93/212816/113/73/2
09/01/1393
گمرک …………
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 314613/655 مورخ 28/10/92 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منضم به یک نسخه حاوی ضابطه ویژگیهای کیفی و سلامت برنج وارداتی جهت اطلاع و اقدام از ابتدای سال 1393با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد.
علی معقولی
معاون مدیرکل مرکز واردات وامور مناطق آزاد
ضابطه ویژگیهای کیفی و سلامت برنج برای واردات
نامه معاونت غذا و دارو در خصوص ویژگیهای برنج وارداتی در سال 93