مقررات استفاده از تسهیلات گمرکی مربوط به طرح فعالان اقتصادی مجاز ( AEO)

1401/854135
تاریخ 1401/06/15

در راستای شیوه نامه اجرایی طرح فعالان اقتصادی مجاز ( AEO) در اجرای بند 5 بخشنامه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 104803 مورخ 1398/05/26 مبنی بر ” تهیه سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچکف متوسط و بزرگ ” موضع بخشنامه شماره 99-478275 مورخ 1399/04/31 بدینوسیله عناوین شرکت متقاضی به شرح جدول ذیل که فرآیند مندرج در شیوه نامه را طی نموده و مورد تأیید کمیته یاد شده نیز قرار گرفته اند، جهت اعطای تسهیلات مصوب در سه سطح 1، 2 و 3 اعلام می گردند.

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح یک تولیدی/ بازرگانی:

1. ترخیص حداکثری در سطوح 1 و 2
2. پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6قانون امور گمرکی
3. پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه های ماده 6آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5. استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
6. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8. تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی موضوع بند الف ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 5٠ درصد)
9. استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10 . رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به اختلافات گمرکی
11 . ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12 . انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13 . نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
14 . استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15.استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
16. استفاده ازتسهیلات ماده 6قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18 . پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر کنندگان

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح دو/سه تولیدی :

1. اعمال ماده 6ق.ا.گ (ارائه ضمانت نامه یک ساله)
2. ترخیص کالا وفق ضوابط مصوب کمیته
3. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
5. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
6. رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات
گمرکی
7. انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
8. نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
9. استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
10 . استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
11 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع
امور گمرکی
12 . پذیرش و تسهیل ورود موقت برای پردازش برای صادر کنندگان

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح دو/سه بازرگانی :

1. اعمال ماده 6ق.ا.گ (ارائه ضمانت نامه پنج ماهه برای سطح دو) و (ارائه ضمانت نامه سه ماهه برای سطح سه)
2. ترخیص کالا وفق ضوابط مصوب کمیته
3. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
5. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
6. رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات
گمرکی
7. انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
8. نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با
اخذ تعهد
9. استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
10 . استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
11 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع
امور گمرکی

ضمن تاکید بر اضافه شدن فهرست شرکت های این بخشنامه به دیگر شرکت های مصوب ابلاغی، موضوع بخشنامه شماره 75834 مورخ 1401/01/23 معاونت های محترم برنامه ریزی و امور بین الملل و توسعه مدیریت و منابع انسانی اعلام می دارد که تاکنون در مجموع 589 شرکت (اعم از فعال یا مشمول تعلیق) به عنوان فعال اقتصادی مجاز تعیین شده اند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده آن مدیریت بوده و ضروری است در صورت احراز و اثبات موارد تخلف این
شرکت ها از معیارهای مندرج درشیوه نامه ، گزارش تخلف به دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی (دبیرخانه کمیته
مرکزی فعالان اقتصادی مجاز) جهت لغو تسهیلات اعطایی ارسال گردد.

لازم به ذکر می باشد که با عنایت به تفکیک تسهیلات قابل ارائه به شرکت های مصوب متناسب با سطوح تعیین شده با لحاظ نوع فعالیت (تولیدی/ بازرگانی) بودن آن ها می بایست ملاک عمل گمرکات قرار گیرد و تاکید می گردد که تمامی شرکت های
ابلاغی پیش از این بخشنامه مشمول تسهیلات موضوع بخشنامه های مربوط بوده و صرفاً تسهیلات تفکیکی این بخشنامه در خصوص 17 شرکت فوق الذکر مصداق خواهد داشت.

فرود عسگری
معاون امور گمرکی

دانلود بخشنامه