ممنوعیت واردات وسایل و ابزار ترویجی مرتبط با سیگار الکترونیکی

بسمه تعالی
204203/199809/113/73/458
21/10/1392
کلیه گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 38736/210/92 مورخ 11/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ممنوعیت واردات هرگونه وسایل و ابزار ترویجی مرتبط با سیگار الکترونیکی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد مندرج در نامه موصوف و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

بخشنامه ممنوعیت واردات سیگار الکترونیکی
بخشنامه ممنوعیت واردات سیگار الترونیکی

نامه وزارت بهداشت به وزارات صنعت معدن و تجارت - ممنوعیت واردات سیگار الکترونیکی
نامه وزارت بهداشت به وزارات صنعت معدن و تجارت – ممنوعیت واردات سیگار الکترونیکی