ممنوعیت صادرات انواع آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیک

154/1401/761239
تاریخ 1401/06/01

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 17/98/135657مورخ 398/02/07 موضوع ممنوعیت صادرات چند قلم کالا از جمله ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز به پیوست تصویر نامه شماره 60/131711 مورخ 1401/05/30 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/124260 مورخ 1401/05/22 معاون معادن و فرآوردی مواد و نامه شماره 60/112721 مورخ 1401/05/04 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت مزبور در خصوص رفع ممنوعیت صادرات انواع آخال دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیک ذیل کدهای طبقه بندی اعلامی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری از جمله مواردی به شرح ذیل ارسال می گردد:
1- اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست وفق کنوانسیون باز ضمیمه مقررات صادرات و واردات
2- اخذ عوارض صادراتی به میزان 15 درصد از آخال پلیمری PET مندرج در جدول فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی بر اساس مصوبات شورای اقتصاد منضم به مقررات صادرات و واردات سال 1401 پس از تعیین ماهیت و مطابقت با اظهارنامه مربوطه و اسناد ضمیمه آن

علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات

منبع