ممنوعیت ورود دستگاههای نوسازی شده Refurbished با کد IRC اصلی دستگاه

تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه 17 مرداد 1396
شماره نامه:664/58868 تاریخ: 1396/05/17
مدیر عامل محترم / مسئول فنی محترم کلیه شرکتهای وارد کننده تجهیزات پزشکی
موضوع: ممنوعیت ورود دستگاههای نوسازی شده Refurbished با کد IRC اصلی دستگاه
با سلام و احترام؛ مهم، فوری
به اطلاع می رساند که مطابق ماده 57 آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی، ورود دستگاههای نوسازی شده ” Refurbished” به کشور ممنوع می باشد به استثناء دستگاه مشمول فهرست مشخص شده از سوی این اداره کل که مجوز ورود آن نیز بصورت موردی و با رعایت ماده 57 آئین نامه با تصویب کمیته فنی صادر می گردد.
شرکتهای مشمول موارد فوق الذکر جهت ثبت مجوز ورود در سامانه جامع تجارت ایران، می بایست نسبت به اخذ کد IRC مجزا برای دستگاه نوسازی شده” Refurbished” اقدام نمایند و ثبت مجوز ورود در سامانه مذکور با کد IRC اصلی دستگاه به منزله تخلف و ممنوع بوده و مسئولیت عدم رعایت ضوابط ابلاغی، بر عهده شرکت وارد کننده خواهد بود.
دکتر بیگلر مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی