مواد مرتبط با صادرات در قانون بودجه سال 1401

شماره 25558

تاریخ 1401/01/14

کلیه گمرکات اجرایی

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1314مورخ 9‏/1‏/14000 موضوع ابلاغ متن «قانون بودجه سال 1401 کل کشور» و با توجه به درج موارد مرتبط با حوزه صادرات کالا تصریح می گردد:

در خصوص جزء «س » ذیل تبصره 6 قانون یادشده که مقرر داشته « … به دولت اجازه داده می شود به ازای صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصدوسی وهفت هزار ریال وبه ازای صادرات هرکیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصدوشصت وهفت هزار ریال ازصادرکنندگان دام دریافت وبه ردیف درامدی 140212جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع است»، باتوجه به اینکه شرایط صادرات دام سبک وسنگین می بایست از سوی وزارت جهاد کشاورزی تبیین و توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ گردد، اجرای مفاد این بند منوط به تعیین تکلیف شرایط صادرات ازسوی مراجع ذیربط خواهد بود که پس از وصول نتیجه استعلام متعاقباً اعلام خواهد شد.

درخصوص جزء «ص» ذیل تبصره 6 قانون مذکور مبنی بر اینکه «به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درجهت تحقق جهش تولید دانش بنیان وتوسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی ازجمله بیلت، بلوم واسلب، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی ازجمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن بصورت خام نیمه خام درتمام نقاط کشورمشمول مالیات وعوارض صادراتی می شود.» که باتوجه به گستردگی تعرفه های مذکور و عدم تعیین میزان وجه عوارض موصوف، استعلام لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و به محض وصول نتیجه، مراتب مجدداً ابلاغ خواهد گردید.

باتوجه به مفاد جزء «و» تبصره 8 قانون موصوف که مقرر داشته «به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می گیرد نیم درصد (5‏/0 %) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع اخذ و به ردیف درآمدی شماره 160147 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود …» لذا دستور فرمایید نسبت به اخذ عوارض صادراتی یادشده به میزان نیم درصد (5‏/0 %) ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقدام نمایند. ضمن اینکه به منظور احصای دقیق کدتعرفه های مربوطه، در این خصوص نیز استعلام لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و به محض وصول نتیجه، مراتب مجدداً ابلاغ خواهد گردید. ضمناً یاد آوری میگردد لازم است نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی برای اظهارنامه های صادراتی محصولات مذکور که ازابتدای سال جاری از کشور صادرگردیده است نیز اقدام گردد.

لذا شایسته است دستور فرمایید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به موارد اشاره شده اقدام لازم معمول داشته و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران