موافقت کلی واردات انواع موتور دریایی و مولدهای برق و گرما و کشنده های مستعمل

بسمه تعالی
 
209817/92/190633/113/73/483
25/10/1392
کلیه گمرکات اجرایی
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 7/8/92 این مرکز موضوع اقلام مستعمل مشروح موافقت کلی، به پیوست تصویر نامه شماره 36328/210/92 مورخ 26/9/92 و نامه شماره 40366/210/92 مورخ 21/10/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات در خصوص انواع موتور دریایی به شرط مجهز بودن پروانه مخصوص حرکت در آب ،مولدهای همزمان برق و گرما (CHP) و کشنده های مستعمل با شرایط مندرج در نامه موصوف ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات امور گمرکی، نسبت به افزودن اقلام کالای مندرج در نامه های موصوف ، به فهرست اقلام موافقت کلی در بخشنامه فوق الذکر اقدام لازم معمول نمایند. ضمن اینکه واردات کالاهای مستعمل به استناد فهرست مربوطه مندرج در موافقت کلی با ارائه ثبت سفارش معتبر و بر اساس صرفاً ارز متقاضی امکان پذیر بوده و از طریق بازارچه های مرزی نیز قابل ورود نمی باشد. بدیهی است جهت تشخیص و انطباق اقلام وارداتی موصوف ( انواع موتور دریایی به شرط مجهز بودن پروانه مخصوص حرکت در آب و کشنده های مستعمل) با ثبت سفارش ارائه شده ،مراتب در هر مورد می بایست از دفتر محترم بررسی وتعیین تعرفه استعلام گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه
483-1 483-2 483-3 483-4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.