موافقت کلی واردات دستگاه خط کشی خیابان ، آسفالت تراش و پمپ بتون

: بسمه تعالی

 214761/92/211640/790/241/73/501

05/11/1392

 ستاد نظارت گمرکات ……………../ اداره کل گمرک …………..

باسلام و احترام
-پیرو بخشنامه های شماره 55403/91/48968/790/241/73/88 مورخ 31/3/1391 و 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 23/8/1392 بپیوست تصویر نامه شماره 41173/210/92 مورخ 24/10/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد : حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 22/10/1392 کمیسیون ماده یک آ.ا.ق.م. ص. و. و و با توجه به بند ( 3 ) ماده ( 42 ) آیین نامه اجرایی مذکور ، ورود دستگاه خط کشی خیابان ، آسفالت تراش و پمپ بتون بدون کشنده ، با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن و تجارت و اعمال سایر مقررات مربوطه و همچنین ارائه مجوزهای قانونی ذیربط(درصورت نیاز) ، صرفاً بلحاظ مستعمل بودن بلامانع میباشد . بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی ممنوع و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول این موافقت کلی خارج میباشد و ورود اقلام مستعمل مزبور صرفاً با ثبت سفارش ارز متقاضی قابل ورود میباشد .
– خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ترخیص اقلام دستگاه خط کشی خیابان و آسفالت تراش ، بنحو خوانا بر روی پروانه واردات قطعی قید گرد : قابل توجه پلیس راهور ناجا :کالای موضوع این پروانه غیر قابل شماره گذاری میباشد .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

دستگاه خط کشی خیابان می بایستی در برگ سبز گمرکی ان عبارت ” غیر قابل شماره گذاری ” می بایستی قید گردد. 

بخشنامه موافقت کلی واردات
بخشنامه موافقت کلی واردات