میله‌ها (Bars and Rods)، گرم نورد شده، به صورت طومارهای (Coils) نامنظم پیچیده ‌شده

بند ک از یادداشتهای فصل ۷۲ :

محصولاتی هستند گرم نوردشده به صورت طومارهای (Coils) نامنظم پیچیده‌شده که سطح مقطع عرضی توپر آنها به شکل دایره، قطعه دایره، بیضی، چهارگوش، مستطیل، مثلث یا سایر چند ضلعی‌های محدب باشد (و همچنین «دایره‌های پهن‌شده» و «مستطیل‌های تغییر یافته» که دو طرف متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو طرف دیگر به صورت دو خط مستقیم به طول یکسان و موازی می‌باشند). این محصولات ممکن است دارای دندانه، برآمدگی، گودی، یا سایر تغییر شکل یافتگی‌هایی باشند که در جریان فرآیند نورد شدن حاصل می‌شوند (میله‌های مسلح‌کننده بتون).