میل های توخالی برای حفاری | Hollow drill bars and rods

بند س از یادداشتهای فصل ۷۲ :
میله‌هایی هستند با سطح مقطع عرضی به هر شکل، مناسب برای ساختن سرمته که بزرگترین بعد خارجی سطح مقطع عرضی آنها بیشتر از ۱۵ میلیمتر بوده اما بیش از ۵۲ میلیمتر نباشند، و بزرگترین بعد داخلی آن بیش از نصف بزرگترین بعد خارجی آن نباشد. میله‌های توخالی از آهن یا از فولاد که با این تعریف تطبیق نکنند مشمول شماره ۷۳۰۴ خواهند بود.
۲ ـ فلزات آهنی (Ferrous metals) دارای روکش از یک فلز آهنی دیگر تابع رژیم آن فلز آهنی که از حیث وزن برتری دارد، خواهد بود.
۳ ـ محصولات از آهن یا از فولاد که به طریق الکترولیز، با ریخته‌گری تحت فشار یا با تفته کردن (Sintering) به دست می‌آیند، برحسب شکل، ترکیب و صورت ظاهر در شماره‌های مربوط به محصولات مشابه‌ گرم ـ نورد شده این فصل طبقه‌بندی می‌شوند.