نامه سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای مشمول متروکه و انجام تشریفات قانونی

185/99/1109972
تاریخ 1399/09/17
ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی

با سلام
پیرو بخشنامه شماره 99/1086604 مورخ 99/9/11 (ردیف 180) معاونت محترم امور گمرکی موضوع تاکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، از حیث پایان مهلت نگهداری و شمول احتمالی با مقررات متروکه اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و اقدام در سه محور اعلامی، به پیوست تصویر نامه شماره 9910015758 مورخ 99/9/15 سازمان جمع آوری و فروش آموال تملیکی در این خصوص ضمن تاکید موکد بر اجرای دقیق مفد بخشنامه اخیرالذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

ضمنا مسئولیت اجرای حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات کشور بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات خواهد بود.

علی وکیلی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

نام سازمان اموال تملیکی :

9910015758
1399/09/15

مدیران و روسای محترم سازمان در استان ها
با سلام و احترام

با عنایت به بخشنامه شماره 99/1086604 مورخ 99/09/11 معاون محترم فنی و امور گمرکی ایران به کل گمرکات کشور (تصویر پیوست) در خصوص رسوب کالا در انبار بنادر، گمرکات، انبارهای عمومی خواهشمند است با توجه به دستور عضو محترم هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش، مراتب به قید فوریت از گمرکات مربوطه پیگیری و کالاهایی که مشمول متروکه گردیده است نسبت به انجام تشریفات قانونی در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام لازم معمول و نتیجه را به این مدیریت اعلان نمایید.

برومند میرزایی پور
سرپرست مدیریت جمع آوری و نگهداری
اموال منقول