نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی و انواع دارو و واکسن انسانی

شماره : 1401/1091440
تاریخ 1401/08/01

بخشنامه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 1482369/1400/281 مورخ 29/10/1400 در خصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی موضوع جزء(15 (بند (الف) ماده(9 (قانون مالیات بر ارزش افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 16/11/1400 سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون 10816995 در خصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان
امور مالیاتی کشور به آدرس intamedia.ir ، و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء 15 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره 1 بند (الف) ماده 9 قانون مزبور ( به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی/ کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار / دارای تولید مشابه داخلی) ، و بمنظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده 108 قانون امور گمرکی ناشی از عدم اطلاع آنها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده و اظهاری ( عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت 3% و پرداخت 6% یا عدم شمول معافیت و پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیر منتظره سازمان یادشده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع جزء 15 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسؤلین بررسی کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

الف) – لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی:

1 – چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس intamedia.ir موجود باشد به شرح ذیل اقدام گردد:

الف – در صورت درج کامنت « فاقد تولید مشابه داخلی » از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد 9% می گردد.
ب – در صورت درج کامنت « کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار » ، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد 3% و معافیت شش درصد 6% می باشد.
ج – در صورت درج کامنت « دارای تولید مشابه داخلی »، کالا مشمول پرداخت نه درصد 9% مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد.

2 – چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هرگونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو ، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه
درصد 9% می باشد.

ب)- انواع دارو و واکسن انسانی:

در مورد انواع دارو و اکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد :

1 – در صورت درج کامنت « فاقد تولید مشابه داخلی » از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (9)% می گردد.
2 – در صورت درج کامنت « کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار » ، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد 3% و معافیت شش درصد 6% می باشد.
3 – در صورت درج کامنت « دارای تولید مشابه داخلی »، کالا مشمول پرداخت نه درصد 9% مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد.

– بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء 15 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره 1 ذیل آن ، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید.

– ضمناً به پیوست آخرین فایل برگرفته از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس intamedia.ir در مورد کالاهای لوازم مصرفی درمانی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی وکیلی

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران

دانلود بخشنامه