نحوه ترخیص واردات سیگار وتوتون قلیان ,توتون پیپ و سایر کالای دخانی

بسمه تعالی

6905/93/113/945/73/14
24/01/1393

ستاد نظارت گمرکات استان ………………/اداره کل گمرک ……………
باسلام و احترام
– پیرو بند ( د ) ، جزء ( 2 ) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/1392 پیرامون ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، با توجه به بخش سوم ( تغییرات درآمدها )و بخش هشتم ( تغییرات متفرقه ) قانون بودجه سال 1393 – موضوع اضافه شدن درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی ، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی بمیزان چهل درصد ( 40 ) – خواهشمند است دستور فرمایید از ابتدای سال 1393 در هنگام ترخیص سیگار و توتون قلیان ، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی وارده ، نسبت به وصول چهل درصد ( 40 ) از ارزش سیف ( CIF ) کالاهای مزبور بعنوان عوارض ردیف درآمدی 160117 و واریز به شماره حساب مربوطه ، با رعایت کامل سایر مقررات ، اقدام لازم معمول نمایند و چنانچه از ابتدای سالجاری عوارض کالاهای ترخیصی مزبور با ماخذ بیست درصد (20 ) محاسبه و وصول گردیده است ، با رعایت ماده ( 135 ) قانون امور گمرکی ، نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی بمیزان بیست درصد ( 20 ) تفاوت ، اقدام لازم معمول نمایند .
– ضمناً وصول عوارض سایر ردیف های درآمدی مندرج در بند ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 8 ) بخشنامه پیروی فوق الذکر الزامی میباشد .
– همچنین با توجه به عدم درج و تنفیذ حکم بند ( 58 ) قانون بوجه سال 1392 طی احکام قانون بودجه سالجاری ، در صورت ارائه معافیت موضوع ماده (121 ) قانون امور گمرکی ، صادره از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، اعمال معافیت مزبور با رعایت بخشنامه شماره 748/337814/103/187/73/4 مورخ 6/1/1385 و با رعایت سایر مقررات بلامانع میباشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه