نحوه تعیین ارزش گوشی موبایل مسافری در گمرکات

172/99/1054749
1399/09/04

کلیه گمرکات اجرایی کشور

پیور بخشنامه های شماره 797270 مورخ 99/7/8 و 950933 مورخ 99/8/11 مرکز واردات در خصوص نحوه اظهار و ثبت رجیستری تلفن همراه مسافرین در محل مبادی ورودی کشور و قبل از خروج از سالن مسافری گمرکات اجرایی و به منظور تسریع و تسهیل در انجام فرایند مربوطه و جلوگیری از سرگردانی مسافرین خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تعیین ارزش گوشی تلفن همراه مسافری به شرح ذیل به ترتیب اولویت و با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

1- پس از احراز دقیق برند مدل و ظرفیت گوشی تلفن همراه مسافر نسبت به تعیین ارزش آن بر اساس سوابق و ارزش های موجود در بانک اطلاعات ارزش اقدام نمایند.

2- چنانچه مدل عینی از گوشی تلفن همراه مسافر در بانک اطلاعات ارزش موجود نباشد ارزش مندرج در فاکتور خرید ذینفع ملاک تعیین ارزش قرار گیرد. (اطلاع رسانی لازم به مسافرین هنگام خروج از کشور مبنی بر لزوم ارائه فاکتور خرید معتبر گوشی تلفن همراه در زمان بازگشت ضروری به نظر می‌رسد.)

3- چنانچه از مدل وارده سابقه‌ای در بانک اطلاعات ارزش وجود نداشته باشد و ارائه فاکتور از طرف مسافر نیز امکان پذیر نباشد بر اساس سوابق مشابه موجود در بانک اطلاعات ارزش و در نظر گرفتن میزان ظرفیت حافظه داخلی اقدام گردد معمولاً ظرفیت گوشی تلفن همراه 8،16،32،64،256،128،512 می‌باشد که به نسبت به هر ظرفیت بالاتر یا پایین‌تر معادل ۱۰ درصد به ارزش ظرفیت قبلی و به صورت پلکانی اضافه یا کسر گردد

4- در صورتی که بر اساس مفاد بندهای 1 الی 3 امکان تعیین ارزش میسر نباشد در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی زمان احساس احساس قیمت از سایت های معتبر خارجی از جمله :

smartprix, gadgedsnow, microless, pricena, kimovil, carrefour, mobilewiteprice, gsmarena, topprice

و با کسر 20 درصد اقدام گردد.

لذا ترتیبی اتخاذ گردد با توجه به موارد فوق الذکر و به هر نحو ممکن دیگر نسبت به احصاء تعیین ارزش ارزش اقدام و از هدایت مسافرین به این دفتر جداً خودداری نمایند و در پایان هر هفته نیز فهرست گوشی‌های تلفن همراه مسافر که فاقد شناسه در بانک اطلاعات ارزش می باشد را پس از تعیین ارزش و انجام فرآیند مربوطه با ذکر تمامی مشخصات فنی اعم از برند مدل حافظه داخلی کشور سازنده جهت بررسی و ثبت در بانک اطلاعات ارزش برای استفاده در موارد آتی به این دفتر ارسال نمایند.

این دستورالعمل صرفاً جهت تعیین ارزش گوشی تلفن همراه مسافری بوده و قابل استناد به اظهارنامه های تجاری نمی‌باشد.

بهروز ایمانی

مدیرکل دفتر ارزش (گمرک ایران)