نحوه صدور ترخیصیه بارنامه های قبل از ۱۲ اردیبهشت در سامانه تجارت فرامرزی

* تذکر مهم * 
دقت داشته باشید تمامی مراحل زیر را تنها یک بار می توانید انجام  دهید،در غیر این صورت امکان صدور ترخیصیه برای بارنامه های ثبت نشده در فایل متنی موجود نیست.
در قسمت setting نرم افزار مانیفست،حالت نرم افزار را روی fake قرار دهید. اگر این حالت در نرم افزار مانیفست وجود ندارد آن را حذف کرده و از لینک زیر نرم افزار را دریافت و نصب کنید .
نصب نرم افزار
سپس فقط شماره بارنامه های مربوطه را در یک فایل متنی (Notepad) وارد و ذخیره کنید (دقت کنید هر شماره بارنامه در یک سطر باشد).
در مرحله بعد فایل بارنامه ها را بارگذاری کرده و سپس خروجی بگیرید و مراحل ارسال مانیفست الکترونیکی و ایجاد ترخیصیه را طی کنید.
برگرفته شده از eplirica.blog.ir