نحوه واردات موز از محل صادرات سیب درختی، کشمش، پرتقال و کیوی

بخشنامه شماره 175 سال 1401 گمرک ایران
شماره :1401/850687
تاریخ: 1401/6/15
کلیه گمرکات اجرایی

ییرو بخشنامه شماره 1489866 مورخ 1400/11/2 و در اجرای بند ( 4) از مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨ کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 و همچنین مستند به ضوابط ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع نحوه واردات موز از محل صادرات سیب درختی، کشمش، پرتقال و کیوی و با عنایت به استعلامات پی در پی گمرکات اجرایی کشور در خصوص موضوع مطروحه، مراتب مجدداً بمنظور رعایت کامل مصوبات و قوانین و مقررات جاری به شرح ذیل جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مذکور برعهده بالاترین مقام مسئول گمرک مربوطه خواهد بود.

1- بر اساس بند 1 نامه شماره 75570 مورخ 1400/11/20 از ابتدای سال 1401 صدور ثبت سفارش و واردات موز صرفاً از محل پروانه های صادراتی سیب درختی، پرتقال و کیوی که از تاریخ آنها بیش از یکسال نگذشته باشد امکانپذیر است.
بدیهی است استفاده از تسهیلات مندرج در بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 کتاب و بند ( 1) نامه شماره 35172 مورخ 1401/5/5 وزارت جهاد کشاورزی، واردات موز منوط به صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی درجه یک و دو ( با تایید گمرک اجرایی صادر کننده پیرامون ثبت مراتب خروج کالای صادراتی از مرز خروج و احصاء درجه ١ و ٢ سیب صادر شده در سامانه جامع امور گمرکی) یا یک کیلوگرم پرتقال با رعایت فاصله زمانی تاریخ پروانه صادراتی تا تاریخ ثبت سفارش می باشد.

2- مستند به بند 2 نامه شماره 35172 مورخ 1401/5/5 معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش و واردات موز از محل صادرات کشمش مجاز نبوده ضمن اینکه ثبت سفارش و واردات موز از محل صادرات کیوی با پرداخت حقوق ورودی کامل (بدون برخورداری از امتیاز بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8) مجاز می باشد.

3- با عنایت به مفاد نامه شماره 39569 مورخ 1401/5/23 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، تأمین ارز برای ثبت سفارش های صادره از ابتدای سال جاری از محل صادرات واردکنندگان موز یا از محل صادرات دیگران امکانپذیر
می باشد.

4- نظر به تقاضای برخی از وارد کنندگان موز از محل پروانه های صادراتی سیب درختی و پرتقال با پرداخت حقوق
ورودی کامل (بدون برخورداری از امتیاز بند ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨)، اعلام می دارد: مراتب طی نامه شماره 771937 مورخ 1401/6/2 از مرجع ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی استعلام شده است که به محض وصول پاسخ چگونگی اقدام به گمرکات اجرایی نیز ابلاغ خواهد شد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات

دانلود بخشنامه