نحوه وصول تضمین بابت کالاهای ورود موقت برای پردازش کالاهای اولویت 10

112592/260

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

باسلام و احترام
باعنایت به استعلامات کتبی وتلفنی تعدادی ازگمرکات اجرائی مبنی بر نحوه وصول تضمین بابت کالاهای ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 ق.ا.گ وبند (د) ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ( باتوجه به مفاد ماده 20 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع وبند 3 بخشنامه شماره 296 مورخ 27/6/92 مقام محترم ریاست کل درخصوص اخذ حقوق گمرکی ودوبرابر سود بازرگانی وسایر عوارض ومالیاتها برای کالاهای مشمول اولویت دهم) اعلام می دارد با عنایت به گزارش موضوع خدمت معاون محترم فنی وامور گمرکی وتصمیم متخذه ، اخذ تضمین بابت ترخیص کالاهای ورود موقت موضوع مواد مورد اشاره و مشمول اولویت دهم براساس ماده 20 قانون نوسازی صنایع می بایستی به میزان دوبرابر حقوق ورودی وبراساس حقوق گمرکی ودوبرابر سودبازرگانی متعلقه صورت پذیرد. بدیهی است اخذ تضمین معادل مبلغ مالیات برارزش افزوده وسایر مبالغ متعلقه براساس نوع تضمین مشخص شده درمجوز ورود موقت ضروری می باشد .ضمنا مفاد این بخشنامه وفق دستورالعمل شماره 32795/83/4/51 مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات واحد تابعه نیز ابلاغ وبرحسن اجرای امر نظارت مستمر بعمل آورند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.