نسبت وزنی یا کسر جرمی weight ratio

کسر جرمی(به انگلیسی: Mass fraction) در علم شیمی و در توصیف رفتار مخلوط ها و محلول ها بیان گر نسبت جرم یک ماده به نسبت کل جرم مخلوط یا محلول است.
{\displaystyle w_{i}={\frac {m_{i}}{m_{tot}}}}

در رابطه با{\displaystyle m_{i}} نشان دهنده جرم جز i و {\displaystyle m_{tot}} نشان دهنده جرم کل محلول یا مخلوط است.
همچنین جمع کسر های جرمی برای تمام اجزا همواره برابر با یک است.
{\displaystyle \sum _{i=1}^{N}m_{i}=m_{tot};\sum _{i=1}^{N}w_{i}=1}