واردات سنگ زیرکونیوم و کنسانتره موضوع تعرفه 2615 نیاز به مجوز انرژی اتمی ندارد

بسمه تعالی

225778/198252/791/73/505
19/11/1392

گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 38379/210/92 مورخ 9/10/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بانضمام تصویر نامه شماره 030029/10/16 مورخ 3/10/92 دفتر امور حفاظت در برابر اشعه- مرکز نظام هسته ای کشور- سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز آن سازمان جهت واردات سنگ زیرکونیوم و کنسانتره های موضوع تعرفه 2615 و زیرگروه شماره تعرفه 26151000 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

505-1 505-2