واردات و ترخیص دستگاه خودروی نجات تیپ (۲) با شاسی تویوتا هایلوکس

اجازه ورود و ترخیص (۵۰۰) دستگاه خودروی نجات تیپ (۲) با شاسی تویوتا هایلوکس و (۲۰۰) دستگاه شاسی آمبولانس بنز اسپرینتر برای شماره گذاری توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۴۵۲/ ۲۱/ ۹۳ مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۳ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ورود و ترخیص (۵۰۰) دستگاه خودروی نجات تیپ (۲) با شاسی تویوتا هایلوکس (هیئت وزیران در جلسه ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۴۵۲/ ۲۱/ ۹۳ مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۳ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ورود و ترخیص (۵۰۰) دستگاه خودروی نجات تیپ (۲) با شاسی تویوتا هایلوکس (cc۲۷۰۰ دو دیفرانسیل) و (۲۰۰) دستگاه شاسی آمبولانس بنز اسپرینتر دو دیفرانسیل با سال ساخت ۲۰۱۴ بدون رعایت محدودیت حجم موتور منوط به تجهیز آمبولانس های وارداتی در داخل کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو و استانداردهای الزامی برای شماره گذاری توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مجاز و از شمول تصویب نامه شماره ۱۷۳۹۶۶/ت۴۹۸۵۱هـ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ و بند (۲) تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ مورخ ۲۳/ ۶/ ۱۳۹۳ مستثنی است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور