واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوزب با کاربرد صنعتی

60/158950
1396/07/16
سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
به پیوست تصویر نامه مشاره 96/24575 مورخ 1396/07/04 سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عدم نیاز به مجوز دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست جهت واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوز ب با کاربرد صنعتی مشمول کنوانسیون روتردام با ردیف تعرفه 29089100 اطلاعا و اقدام بازم با رعایت کامل مقررات مربوطه ارسال می گردد.
شایان ذکر است داینوزب با کاربرد کشاورزی ( سم شیمیایی ) نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات می باشد
علی علی آبادی فراهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات