ورود ماشین آلات و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی موضوع بند الف ماده 39 قانون احکام دائمی در خصوص چگونگی دریافت گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده

شماره 60/170783
تاریخ 1401/07/12

مدیران کل محترم اداره صنعت، معدن و تجارت استان ها و جنوب کرمان
موضوع : مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده
با سلام و احترام
با عنایت به نامه شماره 60/112157 مورخ 1401/5/ دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید در رابطه با ورود ماشین آلات و تجهیزات خط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست نامه شماره 60/156993 مورخ 1401/06/23 اداره کل حقوقی وزارت متبوع در خصوص، حکم بند الف ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جهت اطلاع ارسال می گردد.
لازم به ذکر است به منظور بهره مندی متقاضیان ار تسهیلات فوق الذکر فرآینده مذکور بر اساس رویه اشاره شده در بند 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 39 به شماره 86391 مورخ 1396/5/7 جهت ارائه اطلاعات از طریق سامانه بهین یابف راه اندازی گردیده است.
این مهم در خصوص متقاضیانی که پیش از راه اندازی فرآیند مذکور نسبت به ترخیص کالا اقدام نموده اند نیز قابل انجام می باشد. لذا مقتضی است اطلاع رسانی مناسب به ذینفعان صورت پذیرد.

سید محمد موسوی

ورود ماشین آلات و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی موضوع بند الف ماده 39  قانون احکام دائمی  در خصوص چگونگی دریافت گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده
ورود ماشین آلات و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی موضوع بند الف ماده 39 قانون احکام دائمی در خصوص چگونگی دریافت گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده