ویرایش و تمدید ثبت سفارش های از محل صادرات

60/214496
1399/09/05

جناب آقای رهبری
رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
موضوع : تامین ارز

با سلام و احترام

با عنایت به حقوق مکتسبه ایجاد گردیده برای ثبت سفارشات صادره قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 90829 مورخ 1399/08/12 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مقتضی است دستور فرمایید کلیه ثبت سفارشاتی که محل تامین ارز آنها از محل صادرات و به دلیل ممنوعیت تمدید ثبت سفارشات از این محل رد پیش فاکتور شده اند، و یا محل تامین ارز آنها حساب ارزی وارد کننده می باشد و به دلیل محدود سازی تعرفه ها رد پیش فاکتور شده اند، امکان ادامه فرآیند تجاری (ویرایش و تمدید ) به میزان تامین ارز شده برای آنها فرآهم گردد.

سعید عباسپور
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

رونوشت :
دفتر مقررات صادرات و واردات ( اقدام کننده : اسفینی فراهانی)
دبیرخانه