پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد برای تعداد و ارزش

بسمه تعالی
225783/222134/113/73/512
19/11/1392
ستاد نظارت گمرکات استان …………/اداره کل گمرک …………..
باسلام و احترام
– پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/92 پیرامون مصوبات مورخ 21/6/1392 هیأت محترم وزیران ، بپیوست تصویر تصویب نامه شماره 146167/49515 مورخ 10/9/1392 هیئت محترم وزیران و تصویر نامه شماره 167760/49515 مورخ 6/11/1392 دبیر محترم هیأت دولت پیرامون اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب نامه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 ارسال و اعلام می دارد :
دستور العمل بند (2) بخشنامه پیروی صدرالذکر صرفا در ارتباط با پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد برای تعداد و ارزش جهت درج در سامانه الکترونیکی پورتال ارزی بوده و در هر حال ترخیص کالا با رعایت مواد (108) و (110) قانون امور گمرکی صورت می پذیرد و گمرکا ت مکلفند ضمن رعایت بند (2) بخشنامه موصوف هرگونه تفاوت حقوق ورودی را دریافت و متعاقباً نسبت به ترخیص کالای وارده اقدام نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه