پروفیل |Profiles

محصولاتی هستند با سطح مقطع عرضی توپر و در تمام طول یکنواخت که با هیچ یک از تعاریف مندرج در بندهای (ط)، (ی)، (ک) یا (ل) بالا یا با تعریف مفتول‌ها تطبیق نمی‌کنند.
فصل ۷۲ شامل محصولات شماره‌های ۷۳۰۱ یا ۷۳۰۲ نمی‌شود.