پیگیری وصول مطالبات معوقه درکلیه رویه های گمرکی خصوصا ورود موقت برای پردازش

243739/532

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام واحترام
پیروبخشنامه های ردیف های 37 سال 89 و42سال 90( قابل دسترسی درftp)وباعنایت به تاکیدات مقام محترم ریاست کل درخصوص پیگیری وصول مطالبات معوقه درکلیه رویه های گمرکی خصوصا ورود موقت برای پردازش موضوع مواد 12ق.م.ص.و، ماده 24 آ.ا.ق.م.ص.و، ماده 20 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع وماده 51 ق .ا.گ وباتوجه به مصوبات کمیته پیگیری مطالبات مزبور مبنی برلزوم جمع آوری آمار واطلاعات مربوط به بدهی های یادشده ،خواهشمنداست دستورفرمائید ضمن بررسی کلیه پرونده های ورود موقت موضوع مواد صدرالذکر ، وضعیت پروانه های تسویه نشده مربوط به کلیه سنوات گذشته تاکنون که مهلت قانونی آنها سررسیده شده وتضامین آنها به هردلیل به حیطه وصول درنیامده یا تکافوی حقوق دولت راننموده است واقدامات انجام شده درجهت وصول تضامین وسایراقدامات اجرایی که درراستای موضوع انجام شده را وفق اطلاعات درخواستی ذیل و بر روی CDوبا فرمت Excel 2007ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ صدور این بخشنامه به دفتر صادرات جهت جمعبندی و ارسال به کمیته پیگیری مطالبات برای تهیه گزارش خدمت ریاست محترم کل و سایر اقدامات لازم ارسال فرمایند. بدیهی است مسئولیت ناشی از تاخیر در ارسال اطلاعات یا ناقص بودن اطلاعات ارسالی مستقیمأ بر عهده مدیریت محترم آن گمرک خواهد بود. ضمنأ به جهت تسریع درانجام کار وجلوگیری ازمکاتبات زائد ،آمار گمرکات تابعه به گمرکات مرکز استان یاستاد نظارت گمرکات استان ارسال و پس از جمعبندی صرفا در قالب یک CD به دفترصادرات ارسال گردد. همچنین مفاد این دستورالعمل به کلیه گمرکات واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت لازم معمول فرمایند.
1-ردیف 2-نام صاحب کالا 3-شماره کارت بازرگانی4-شماره کدینگ 5-آدرس صاحب کالا6- شماره کوتاژ 7- تاریخ کوتاژ8-شماره پروانه 9-گمرک ترخیص کننده کالا 10- نام کالا 11-مقدار کالا 12 –نوع تضمین اخذ شده 13-ارزش ریالی تضمین اخذ شده 14-وضعیت وصول تضمین15- شماره پرونده ارجاعی به مراجع قضایی جهت پیگیری یا وصول تضمین یا اعمال مقررات قاچاق16- نام مرجع قضایی ارسال پرونده 17-وضعیت اجرای ماده7 و8(14 و15 ق.ا.گ قدیم)18-دلیل عدم اجرای ماده 7و8 (درصورت عدم اجرا)19- علت عدم وصول تضمین20- ملاحظات
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات