چدن‌های خام ممزوج | Alloy pig iron

عبارت‌اند از چدن‌های خام که از حیث وزن دارای یک یا چند عنصر به نسبت‌های زیر باشند:
– بیش از ۰٫۲ درصد کروم
– بیش از ۰٫۳ درصد مس
– بیش از ۰٫۳ درصد نیکل
– بیش از ۰٫۱ درصد از هر یک از عناصرذیل: آلومینیوم، مولیبدن، تیتان، تنگستن (ولفرام)، وانادیوم.