چدن خام Pig – Iron

عبارت است از آلیاژهای آهن – کرین که عملا قابلیت چکش خواری نداشته و بر حسب وزن بیش از ۲ درصد کربن داشته و ممکن است حاوی یک یا چند عنصر دیگر به نسبت های وزنی زیر باشد :

  • ۱۰ درصد یا کمتر کروم
    ۶ درصد یا کمتر منگنز
    ۳ درصد یا کمتر فسفر
    ۸ درصد یا گمتر سیلسیوم
    ۱۰ درصد یا کمتر، مجموعا از عناصر دیگر