مقررات صادرات کالاهای مشمول ممنوعیت و محدودیت از مناطق آزاد

شماره:350/1439157  تاریخ : 97/11/24
گمرکات اجرایی ایران
 
به پیوست نامه های شماره 40039‏/100‏/97 مورخ 26‏/8‏/97 و50498‏/100‏/97 مورخ 29‏/10‏/97 سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می گردند با رعایت ضوابط مندرج در نامه شماره 50498‏/100‏/97 مورخ 29‏/10‏/97 به شرح زیر قابل صدور در مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشند:
در صورتیکه محصول تولیدی با 100 درصد مواد اولیه خارجی تولید شده باشد، مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات نمی گردد.
در صورتیکه محصول تولیدی با 100 درصد مواد اولیه داخلی تولید شده باشد، مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات می شود.
در صورتیکه محصول تولیدی با درصدی از مواد اولیه داخلی و خارجی تولید شده باشد، صادرات محصول تولیدی به میزان مواد اولیه خارجی به کار رفته در محصول (به میزان مازاد سهم مجاز ورود به داخل که بر اساس مصوبه کمیسیون ارزش افزوده مربوط به آن محصول قابل استحصال است) مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات نمی باشد و صادرات به میزان مواد اولیه داخلی به کار رفته در محصول (به میزان سهم مجاز ورود به داخل مذکور در متن مصوبه کمیسیون ارزش افزوده مربوط به آن محصول)، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده جهت صادرات خواهد بود.
توضیح اینکه:
الف: ملاک عمل در خصوص موارد مذکور و تشخیص اینکه چه میزان کالا در مناطق تولید شده است، مصوبات کمیسیون ارزش افزوده (شورایعالی مناطق آزاد و ویژه) وگواهی تولید صادره توسط سازمانهای عامل مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی بوده و کلیه گواهی های مذکور، از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه به این دفتر واصل شده و از سوی این دفتر به گمرکات اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
ب: در مواردی که مطابق تصریح متن بخشنامه های ابلاغی، ممنوعیت یا محدودیت ابلاغ شده مشمول صادرت کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد و ویژه نیز گردد (همچون ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی ونیمایی موضوع بخشنامه شماره 1282970‏/97‏/318 مورخ 19‏/10‏/97)، تصریح موصوف ارجحیت داشته و موارد مذکور در این بخشنامه موضوعیت نخواهد داشت.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران