کاهش حقوق ورودی بعضی از قطعات لوکوموتیو و قطعات شناورهای دریایی

شناسه یکتا: 402020634192
تاریخ انتشار: 1402/2/6

شماره سند: 105821
تاریخ سند: 1402/1/29

به استناد نامه شماره 105821 مورخ 1402/01/29 دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 47051 مورخ 1402/01/19 معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حقوق گمرکی برای کد تعرفه‌های اعلام شده از 4 درصد به 1 درصد کاهش پیدا کرد.

فهرست کد تعرفه‌های اعلامی دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر می‌باشد:
86072100 – 86072900 – 86073000 – 86079100 – 86079900 – 84072100 – 84072900 – 84081000 – 84871010 – 84871090

ردیف شرح کالا ردیف تعرفه

1 ـ ـ ترمزهای با هوای فشرده و اجزاء و قطعات آنها 86072100
2 ـ ـ سایر 86072900
3 ـ قلاب‌هاو سایر وسایل کوپلینگ، ضربه‌گیر و اجزاء و قطعات آنها 86073000
4 ـ ـ برای لوکوموتیوها یا لوکوتراکتورها 86079100
5 ـ ـ سایر 86079900
6 ـ ـ‌ موتورهای خارج از بدنه 84072100
7 ـ ـ‌ سایر 84072900
8 ـ موتور برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه آبی 84081000
9 ـ ـ ـ پروانه کشتی یا قایق با قطر کمتر از 40 سانتی‌متر 84871010
10 ـ ـ ـ سایر 84871090