کیل مصرف ورود موقت

239276/422

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : کیل مصرف موضوع تبصره 1 ماده 81 و ماده 125 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 118 مورخ 25/ 5/ 88 موضوع نحوه ابلاغ کیل های مصرف، مراتب ذیل به منظور تسهیل امور مراجعین وسرعت بخشیدن به روند تسویه پروانه های ورود موقت و نیز خودداری از مکاتبات غیر ضروری جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات مربوطه اعلام می گردد :
1- مستند به ماده 125 و تبصره 1 ماده 81 آ.ا.ق.ا.گ. در مواردی که مقادیر ( ضرایب مصرف ) مواد ،کالاها یا لوازم بسته بندی جهت تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 ق . ا. گ و بند د ماده 72 آ . ا. ق . ا. گ و نیز استرداد حقوق ورودی موضوع مواد 66 الی 70 ق . ا. گ برای گمرک مشخص نباشد پس از تکمیل فرم کیل مصرف توسط ذینفع و ارائه درخواست به این دفتر موضوع از مرجع ذیربط استعلام و در صورت تأیید فرم مراتب توسط این دفتر به گمرک مورد درخواست ذینفع ابلاغ خواهد گردید .
2- در خصوص کالاهایی که به استناد پروانه ساخت صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل مواد اولیه موضوع مواد قانونی یاد شده تولید و جهت صادرات اظهار می گردند ( در صورت مشخص بودن مقدار و نوع مواد اولیه به کار رفته درپروانه ساخت ) با توجه به تاریخ صدور پروانه و تاریخ صدور کالا موضوع مد نظر قرار خواهد گرفت . بدیهی است با توجه به بخشنامه شماره ردیف 339 مورخ 9/ 12/ 88 در هنگام اظهار این دسته از کالاها جهت صادرات لازم است ذینفع شماره پروانه ساخت مربوطه را در اسناد ضمیمه اظهارنامه های صادر اتی درج و هنگام ارزیابی کالا به مطابقت شماره پروانه ساخت اعلامی با شماره پروانه ساخت مندرج بر روی کالا توجه لازم معمول و نتیجه در قسمت اعلام نظر اظهارنامه الکترونیکی نیز به صورت کامل منعکس گردد .
3- با عنایت به مفادتبصره 2 ذیل ماده 86 آ.ا.ق.ا.گ. لازم است در هنگام تسویه پروانه های ورود موقت و همچنین استرداد حقوق ورودی مواد اولیه بکار رفته در محصول صادراتی به موضوع ارزش تجاری ضایعات و یا قابلیت مصرف ضایعات توجه و نسبت به تعیین تکلیف ضایعات مزبور از طریق پرداخت حقوق ورودی متعلقه ( در رویه ورود موقت برای پردازش ) و کسر حقوق ورودی معادل ضایعات از حقوق ورودی پرداختی (در رویه استرداد) اقدام گر دد.بدیهی است در موارد ی که در کیل های مصرفی ابلاغی وضعیت ضایعات از لحاظ ارزش تجاری و قابلیت مصرف در سایر صنایع مشخص نشده باشد لازم است مراتب به ذینفع جهت پیگیری و تعیین و تکلیف موضوع اعلام گردد و در صورت پذیرش ذینفع در خصوص پرداخت حقوق ورودی ضایعات حاصله ( در رویه ورود موقت برای پردازش ) یا کسر حقوق ورودی ضایعات ( در رویه استرداد حقوق ورودی ) اقدام وفق کیل مصرف ابلاغی با رعایت سایر مقررات و تشریفات امکان پذیر خواهد بود .
4 – در کیل مصرف های ابلاغی صرفا کالاهایی که به طور مستقیم در تولید محصول به کار رفته یامصرف شده اند مورد پذیرش بوده فلذا امکان ورودموقت اقلام کمکی ازقبیل روان کننده ها وابزارآلات ( که در محصول نهایی اظهار شده برای صادرات به عنوان بخشی از مواد تشکیل دهنده کالا نمی باشند ) وجود ندارد. بدیهی است امکان صدور مجوز ورود موقت برای پردازش یا استرداد حقوق ورودی برای اقلام مزبور وجود ندارد .
5 – مشخصات کالای صادر شده از نظر واحد سنجش و وزن هر واحد و نیز مشخصات کالای ورود قطعی یا ورود موقت شده بایستی با مشخصات مندرج در فرم های کیل مصرف یا پروانه های ساخت مطابقت نماید.ضمنا سوابق کیل مصرف به نحو مقتضی نگهداری تا امکان دسترسی در موارد آتی وجود داشته باشد.