دانه‌های کوچک | گرانول | Granules

بند ح از یادداشتهای فصل ۷۲ :
محصولاتی هستند که به نسبت کمتر از ۹۰ درصد وزنی از یک الک با چشمه‌هایی به اندازه یک میلیمتر و به نسبت برابر یا بیشتر از ۹۰ درصد وزنی از یک الک با چشمه‌هایی به اندازه ۵ میلیمتر عبور کنند.