گمرک استان خراسان شمالی به عنوان گمرک تخصصی ترخیص تلفن همراه

شماره 1401/1073057
تاریخ 1401/07/27

کلیه گمرکات اجرایی کشور
موضوع : گمرکات تخصصی ترخیص تلفن همراه

پیرو بخشنامه شماره 124/94/75480 مورخ 1401/04/24 موضوع اعلام گمرکات تخصصی در رویه واردات بدینوسیله گمرک استان خراسان شمالی به عنوان گمرک تخصصی ترخیص تلفن همراه تعیین می گردد. مقتضی است دستور فرمایند با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند.

علی وکیلی
مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران

منبع بخشنامه