سایر حیوانات زنده

 

شماره تعرفه
H.S CODE
توضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import
Duty
ارزش افزوده و عوارض دیگر مجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0106

 
سایر حیوانات زندهمجوز بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی – اگر وحشی باشد مجوز سازمان محیط زیست نیز لازم است .Other live animals.
پستانداران :– Mammals:
010611– – میمون ها :(Primates)– – Primates
01061110– – – برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)4– – – For research (medical, laboratories and antisera production)
01061190– – – سایر 15– – – Other
010612 نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع
:(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)
– – Whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea);
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
01061210– – – برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)4– – – For research (medical, laboratories and antisera production)
01061290– – – سایر15– – – Other
01061300– – شترها و سایر گونه های شتر ( Camelidae )4– – Camelidae
01061400– – خرگوشها و خرگوشهای صحرایی 15– – rabbits and fieldrabbits
010619– – سایر :– – Other:
01061910– – – سگ و گربه معمولی40ورود سگ و گربه ممنوع– – – Dogs and cats
01061920– – – سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما4نظریه سازمان مربوطه برای سگ تربیت شده پلیس و راهنمای روشندلان + گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی + – – – Dogs and cats for medical research and
laboratories; and for use by the police as
trained dogs and dogs for guiding
01061930– – – سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی4گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی – – – Other for medical research and laboratories
01061990– – – سایر15– – – Other
010620– خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) :– Reptiles (including snakes and turtles)
01062010– – – برای تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)4– – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
01062090– – – سایر15– – – Other
– پرندگان :– Birds:
010631– – پرندگان شکاری: – – Birds of prey:
01063110– – – برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)4– – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063190– – – سایر15– – – Other
010632– – طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک 32 دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و
طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
– – Psittaciformes (including parrots,
parakeets, macaws and cockatoos):
01063210– – – برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی4– – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063290– – – سایر15– – – Other
010633– – شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae )– – ( Dromaius Dovaehollondiae )
01063310– – – شتر مرغ بالغ مولد4– – – Adult ostrich
01063320– – – شترمرغ استرالیایی4– – – Dromaius (Dovaehollondiae )
01063390– – – سایر4
010639– – سایر :– – Other
01063910– – – برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی)4– – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063990– – – سایر4– – – Other
– – حشرات– insecta
010641– – زنبورها– – beeses
01064110– – – کلنی زنبور عسل22– – – Colony of honey bees
01064120– – – ملکه زنبور عسل10– – – Queen of honey bees
01064130– – – سایر15– – – other
01064900– – سایر15– – other
010690– سایر :– other :
01069010– – – برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی )4– – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
01069020– – – عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه)4– – – Micvo organism ingredietnt (Live
ingredients that eantral diseouse and weed)
01069090– – – سایر4– – – Other