سایر حیوانات زنده

 

شماره تعرفه
H.S CODE
توضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import
Duty
ارزش افزوده و عوارض دیگر مجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0106

 
سایر حیوانات زندهمجوز بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - اگر وحشی باشد مجوز سازمان محیط زیست نیز لازم است .Other live animals.
پستانداران :- Mammals:
010611- - میمون ها :(Primates)- - Primates
01061110- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)4-- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061190- - - سایر 15-- - - Other
010612 نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع
:(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)
- - Whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea);
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
01061210- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)4-- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061290- - - سایر15-- - - Other
01061300- - شترها و سایر گونه های شتر ( Camelidae )4-- - Camelidae
01061400- - خرگوشها و خرگوشهای صحرایی 15-- - rabbits and fieldrabbits
010619- - سایر :- - Other:
01061910- - - سگ و گربه معمولی40-ورود سگ و گربه ممنوع- - - Dogs and cats
01061920- - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما4-نظریه سازمان مربوطه برای سگ تربیت شده پلیس و راهنمای روشندلان + گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی + - - - Dogs and cats for medical research and
laboratories; and for use by the police as
trained dogs and dogs for guiding
01061930- - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی4-گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - - - Other for medical research and laboratories
01061990- - - سایر15-- - - Other
010620- خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) :- Reptiles (including snakes and turtles)
01062010- - - برای تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01062090- - - سایر15-- - - Other
- پرندگان :- Birds:
010631- - پرندگان شکاری: - - Birds of prey:
01063110- - - برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063190- - - سایر15-- - - Other
010632- - طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک 32 دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و
طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
- - Psittaciformes (including parrots,
parakeets, macaws and cockatoos):
01063210- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063290- - - سایر15-- - - Other
010633- - شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae )- - ( Dromaius Dovaehollondiae )
01063310- - - شتر مرغ بالغ مولد4-- - - Adult ostrich
01063320- - - شترمرغ استرالیایی4-- - - Dromaius (Dovaehollondiae )
01063390- - - سایر4-
010639- - سایر :- - Other
01063910- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063990- - - سایر4-- - - Other
- - حشرات- insecta
010641- - زنبورها- - beeses
01064110- - - کلنی زنبور عسل22-- - - Colony of honey bees
01064120- - - ملکه زنبور عسل10-- - - Queen of honey bees
01064130- - - سایر15-- - - other
01064900- - سایر15-- - other
010690- سایر :- other :
01069010- - - برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی )4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01069020- - - عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه)4-- - - Micvo organism ingredietnt (Live
ingredients that eantral diseouse and weed)
01069090- - - سایر4-- - - Other